Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Uzorkovanje zemljišta u cilju njegove pravilne analize: Analiza zemljišta kao preduslov optimalnog korištenja parcele

poljoprivredno zemljiste uzorkovanje ilustr452Šta je analiza zemljišta?

Analiza zemljišta predstavlja utvrđivanje opšteg stanja zemljišta na kojem se planira proizvodnja. Preporučljivo je da svaki proizvođač pre zasnivanja useva izvrši analizu zemljišta, kako bi pravilno pripremio podlogu na kojoj će se biljke razvijati.

S obzirom da svaka biljna vrsta ima specifične zahteve u pogledu hraniva veoma je bitno pravilno unošenje i doziranje đubriva, s tim vezi na osnovu rezultata analize zemljišta mogu se odrediti količine đubriva koje treba uneti u zemljište, a takođe i pravo vreme za aplikaciju istih. Zapravo, analiza zemljišta daje preporuku proizvođaču o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine. Ova mera dovodi do racionalizacije upotrebe đubriva, zatim uštede novca, povećanje prinosa i veći profit.

U poljoprivrednoj proizvodnji balkanskih zemalja uglavnom je zatupljeno đubrenje bez predhodne analize zemljišta, što stvara kontraefekte u pogledu količne potrebih hraniva u zemljištu i uticaja na pravilan razvoj useva. Ukoliko se neka od hranjljivih materija u zemljištu nalazi u suficitu, može imati štetan uticaj na razvoj biljke. Na primer, suficit azota u zemljištu podstiče rast prekomerni vegetativnih organa, koji postaju osetljivi na povrede i bolesti, a takođe suficit azota štetno deluje na plod koji su ili nedovoljno razvijeni ili neodgovarajuće boje. Prema opštem pravilu potrebno je uneti onolike količine hraniva kolike su potrebe određenog useva/biljke. Primer (uslovne količine): ukoliko usev krastavca za svoj razvoj zahteva 15kg fosfora, a u zemljištu se nalazi 10kg dostupnog fosfora, onda se đubrenjem unosi samo 5kg, da bi se obezbedila količina koja je biljci potrebna. Ova praksa nažalost u uslovima naše proizvodnje, već se u zemljište unose prekomerne doze đubriva, koje se kasnije negativno odražavaju na usev. Analiza zemljišta odnosno kontrola plodnosti vrši se najmanje svake pete godine, pri tom potrebno je voditi evidenciju količine unetog đubriva (organskog i mineralnog).

Analizom zemljišta utvrđuje se:

1. Kiselost pH

2. Karbonati CaCO3

3. Ukupan azot

4. Kalijum

5. Sadržaj humusa

Pravilno uzorkovanje zemljišta je veoma bitno, jer od njega zavisi i rezultat analize, a samim tim i ispravnost preporuke i mera koje se predlažu. Šta je zapravo prosečan ili reprezentativan uzorak zemljišta? Prosečan uzorak se sastoji od 20-25 pojedinačnih uzoraka zemljišta (broj zavisi od veličine i površine proizvodne parcele) koji se mešaju i pravi se reprezentativni uzorak (što je veći broj pojedinačnih uzoraka- reprezentativni uzorak bolje predstavlja parcelu). Prosečan uzorak zemljišta potiče sa proizvodne parcele površine maksimalno od 5ha, ujednačene po nadmorskoj visini i kvalitetu zemljišta. Ukolko je parcela neujednačena (po nadmorskoj visini, nagibu, boji i kvalitetu zemljišta, gajenoj biljnoj vrsti), broj uzorka zavisiće od broja postojećih celina. Ukoliko je površina parcele veća od 5ha, ista se deli na više delova sa kojih se uzima prosečan uzorak zemljišta. Vreme uzorkovanje zemljišta je nakon skidanja useva (leto- ukoliko je predusev ozima strnina ili jesen- posle jarih useva). Vreme uzorkovanja za voćnjak ili ninogras je nakon ili pre početka vegetacije, najbolje pre osnovne obrade zemljišta. Tokom uzorkovanja postoje dva načina kretanja po parceli, a to je tzv. 'šahovski' ili 'po dijagonali'. Važno je da prosečan uzorak predstavlja ravnomeran raspored pojedinačnih uzoraka po čitavoj površini parcele.

uzorkovanje zemljista kretanja

Kako uzorkovati?

Pribor za uzorkovanje: sonda ili ašov I 1 kofa (za voćnjak I vinograd 2 obeležene kofe), PVC kesa, olovka i papir.

Pojedinačni uzorci se uzimaju sondom ili ašovom na dubini od 0-30cm na parcelama koje su u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, odnosno na dubini od 0-30cm i 30-60cm na parcelama koje su u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

uzorkovanje zemljista postupakAšovom se izvadi grumen zemlje (slika 1), zatim se uz ivicu rupe zabode ašov pod uglom od 90o od površine do dubine od 30cm (slika 2). Pažljivo se izvadi ašov sa zemljom, tako da ne ostane na ašovu kada se položi na tlo. Zatim se po zemlji koja je na ašovu nožem napravi 'kaiš' širine 3-4cm po sredini ašova do njegovog vrha. Zemlja na ašovu levo i desno od 'kaiša' se odbaci, a 'kaiš' zemlje se ubaci u čistu kofu (slika 3-6). Ovaj postupak se ponovo sa 20-25 ravnomerno raspoređenih mesta po celoj površini parcele, pri tom se pojedinačni uzorci sa iste dubine ubacuju u istu kofu. Nakon uzimanja poslednjeg pojedinačnog uzorka, zemlja se u kofi dobro izmeša, usitne se grudve i odstrani se kamenje i biljni delovi.

Nakon ponovnog mešanja zemlje u kofi u polietilenske vreće se stavi oko 0,5-1kg zemlje, a višak zemlje se baci. Ukoliko se uzorkuje zemljište u voćnjaku ili vinogradu, potrebno je sa istog mesta uzeti uzorak i sa dubine 30-60cm. Procedura je ista s tom razlikom što se 'kaiš' sa ašova ubacuje u drugu kofu predviđenu za uzorke sa dubine 30-60cm.

Uzorke je potrebno pravilno obeležiti, a to podrazumeva sledeće podatke na etiketi:

1. ime i prezime,

2. adresa (ulica i broj, mesto, poštanski broj) i telefon korisnika,

3. katastarska opština,

4. katastarski broj,

5. veličina parcele,

6. dubina sa koje je uzet uzorak,

7. planirane biljne vrste za gajenje u naredne četiri godine,

8. u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji naglasiti da li je voćnjak/vinograd u podizanju ili u eksploataciji

(Autor: MSc Ivana Trifković / AGRO-EKO Magazin)

{facebookpopup}


Nasumični sadržaj