Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Silaža kukuruza: Tehnike pripreme za siliranje i tretman silaže

siliranje ilsu4Optimalno vrijeme za žetvu silažnog kukuruza je kada je zrno u fazi voštane zrelosti, (30-35% SM – suhe materije cijela biljka) tj. onda kada je unutrašnjost zrna kao tijesto i kada se na vrhu zrna počinje javljati malo ulegnuće, kada sadržaj skroba ima maksimalnu koncentraciju.

U fazi voštane zrelosti, boja zrna je tamnožuta, vrh zrna je još uvek vlažan, a ostatak zrna je prilično čvrst. Žetvom kukuruza u ovom stadijumu razvoja, postiže se najviši prinos suhe materije – SM (sadržaj SM cijelog usjeva je tada oko 30% što omogućava minimalne gubitke pri siliranju, poboljšava  fermentaciju silaže i smanjuje gubitke oticanjem tečnosti) i maksimalna energetska vrijednost.

Žetva u ranoj fazi zrelosti, kada kukuruz nije dovoljno zreo imaće za rezultat gubitke pri fermentaciji, pa će ovakvo hranivo imati manju hranjivu vrijednost i biće manje ukusno.

Visina košenja je najčešće od 10-15 cm od površine zemlje. Dužina sjeckanja je u zavisnosti od vlage biljke (0,63-1,27 cm). Silaža sa idealnim sadržajem suhe materije (30-35%), sjecka se na dužinu od 0,6-2 cm, a silažu sa velikom vlažnošću biljaka treba sjeckati na dužinu 10-15 cm.

Finoća sjeckanja, i sjeckanje uopšte, omogućava prodiranje soka koji sadrži šećer, u silažnu masu, bolje sabijanje i homogenizaciju silaže. Time se stvara anaerobna sredina koja pogoduje razvoju mliječno-kiselinskih bakterija i mliječno-kiselinskoj fermentaciji što poboljšava efikasnost konzervisanja i kvalitet silaže.

Pri organizovanju transporta treba uzeti u obzir sljedeće faktore: raspoloživi silo prostor, stepen opremljenosti mehanizacijom, učinak kombajna, kapacitet prikolica, razdaljina transporta, brzina kretanja traktora sa prikolicama i broj radnika.

Kod nas se najviše koriste sljedeći tipovi objekata za siliranje: horizontalni silosi trenčevi (od građevinskog tvrdog materijala), silo kamare bez zidova, silo jame, razne vrste inprovizovanih silosa i silo bale (veoma rijetko). U svijetu se najčešće koriste različiti oblici silo bala, silo rukav, harvestori i dr.

Planiranje kapaciteta silosa, lokacija i karakteristike silosa

Neophodno je uzeti u obzir sljedeće parametre: broj uslovnih grla koji će se hraniti silažom, broj dana ishrane silažom (optimalno 300), dnevnu količinu silaže u obroku (30 kg po uslovnom grlu) i težinu 1 m3 silaže (650-900 kg). Težina silaže zavisi od vlažnosti silo mase, stepena sabijenosti i sastava silo mase.

silaza ilu 41KLMSilos treba postaviti što bliže mjestu hranjenja, obezbijediti dovoljno prostora za pristup mehanizaciji, silos mora biti izolovan od površinskih i podzemnih voda i izabrano mjesto mora izdržati teret punog silosa.

Veličina silo prostora treba da bude u skladu sa brojem i vrstom životinja koje će se hraniti, dužinom perioda ishrane i količinom silo mase, da obezbijedi mogućnost zaptivanja, zidovi treba da su pravi i glatki, sa adekvatnom dubinom, ojačan u bočnim stranama zidova i sa obezbjeđenom drenažom za silažni efluent.

Punjenje silosa i sabijanje silo mase

Priprema objekta za siliranje podrazumjeva mehaničko čišćenje, dezinfekciju i dr. Način punjenja silosa zavisi od raspoložive mehanizacije i tipa silosa. Punjenje silosa potrebno je obaviti što brže i ako je moguće bez prekida. Dobra sabijenost silo mase je jedna od osnovnih pretpostavki za proizvodnju kvalitetne silaže. Istiskivanjem vazduha iz silo mase se postiže: stvaranje povoljnijih uslova za razvoj bakterija mliječne kiseline, brže snižavanje pH silaže (do ph-4,0) i smanjenje gubitaka hranljivih materija putem zagrijavanja. Mali silosi trebaju biti u jednom danu napunjeni i odmah prekriveni, a veliki silosi sa visokim zidovima (preko 2 m) se mogu puniti nekoliko dana i to tako što se svakodnevno dodaje sloj mase od 1 m debljine.

Pokrivanje silo mase

Po završenom punjenju i gaženju, odmah treba da se pristupi trajnom pokrivanju silosa. Obezbijediti zaštitu od padavina i ulaska vode pored zidova silosa (folija). Krajevi folije moraju prelaziti najmanje 50 cm zidove silosa. Folija mora biti opterećena silo vrećama ili nekim drugim materijalom po cijeloj površini.

pokrivanje silazne mase 21Najrasprostranjeniji je tip prekrivanja folijom koja može biti jednobojna ili dvobojna, i obavezno stabilizovana na UV zrake, bar 12 mjeseci. Korištenje dvostruke folije na silo kamarama je takođe dobro rješenje. Osim standardnih folija koje se koriste u neposrednom dodiru sa silo masom, sve se više koristi plastična folija, poput providne folije za domaćinstvo koja vrlo dobro prijanja uz masu. Na nju se postavlja deblja folija, koja se može više puta koristiti. Uz ove folije koristi se i mreža koja služi kao zaštita od sitnih životinja ili vremenskih nepogoda. Najnovije rješenje, koje se nedavno pojavilo na tržištu, tzv. je film prepreka, folija nepropusna za kiseonik, vrlo stabilna, čvrsta i može se koristiti više godina.

Izuzimanje silaže i distribucija

Izuzimanje silaže može se vršiti na razne načine, ali je pravilno ako se zasjecanje silo mase vrši ravno i bez rastresanja silo mase. Može se vršiti raznim sjekačima, frezama, mobilnim puž izuzimačem ili mikser prikolicama. Distribucija silaže se vrši ručno, prikolicama ili mikser prikolicama. Zasječenu silažu je neophodno u što kraćem roku distribuirati grlima, kako bi se izbjeglo zagrijavanje i kvarenje silo mase.

(Izvor: agromagbih)


Nasumični sadržaj