Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Sjetva kukuruza: Sačekati pravi trenutak

sjetva kukuruza il45125645Na početku sjetve kukuruza dobro je podsjetiti se osnovnih agronomskih činjenica u vezi sa tom proizvodnjom, savjetuje Jean-Paul Renoux, stručni savjetnik Opšteg francuskog udruženja proizvođača kukuruza. Sjetva je pokretač usjeva i prinosa. Datum i kvalitet sjemena su odlučujući kriterijuma za uspešan usjev.

 Sjetva kukuruza – sačekati pravi trenutak

Vreme sjetve

Kada se bira vreme sjetve, koje je važno za sve usjeve, moraju se uzeti u obzir klimatske mogućnosti jedne oblasti koje bi trebalo iskoristiti.

Izbor datuma sjetve je jedan kompromis između potrebe da se što brže zauzme što veći klimatski prostor da bi cjelokupan potencijal odabrane sorte mogao da dođe do izražaja.

Zemljište mora biti zagrijano ali ne i isušeno. Kukuruz klija kada je temperatura zemljišta 6 do 8°C, a to je uglavnom slučaj na sjevernoj zemljinoj polulopti počev od 1. aprila. Podsjetimo da temperatura zemljišta postepeno i redovno raste u proljeće bez obzira na promjene temperature vazduha. Profil ne bi trebalo da bude isušen jer je sjemenu potrebna voda da bi klijalo, a profil koji se isušuje može da doprinese neredovnom izbijanju izdanaka koje je veoma štetno po prinos.

Trebalo bi procijeniti rizik od mraza ali sjeme koje je posijano na dovoljnoj dubini (> 5 cm) u zemlji koja je ponovo isušena (vazduh je izolator) je zaštićeno od privremenog površinskog mraza.

Efekat zemljišta veoma utiče na brzinu nicanja: crnica se brže zagriva u proljeće nego svjetlije zemljište pod uticajem zračenja koje se apsorbuje na površini.

Razlika u fazama na istoj parceli prema boji zemljišta može biti u dva do tri lista, razlika koja opstaje sve do žetve.

Na glinovitom zemljištu izbjegavati sjetvu sa diskosnom sijalicom u “plastičnim” uslovima (brazde se ne zatvaraju, rizik od isušivanja zrna). Prethodna obrada (na primer tipa Strip Till u jesen ili proljeće) može pogodovati stvaranju finije zemlje u redu i poboljšati zasnivanje. Da bi se povećale klimatske mogućnosti i iskoristilo proljeće koje je sve toplije, zemlje sa blagim proljećem (Francuska, Italija, Portugalija) sve ranije siju. Ova strategija poznata u Francuskoj pod imenom 'izbjegavanje' pomaže stabilizaciji prinosa.

Dubina i kvalitet sijanja

Želimo da postignemo brzo i homogeno nicanje. Zrno mora biti u dodiru sa vlažnošću i u uslovima dovoljnog provjetravanja da bi se omogućilo klijanje. Sijanje mora biti :

- dovoljno duboko (≥ 4 do 5 cm) da bi se izbjegli mraz, ptice i isušivanje površinskog sloja zemljišta ;

- ne suviše duboko (< 9-10 cm) da bi se ograničilo iscrpljivanje rezervi zrna produžetkom koleoptila, smanjilo trajanje nicanja i da bi se izbjegle životinjske i biljne štetočine.

Prema vrsti zemljišta i datumu sijanja, zrno ćemo posijati na dubini između 4 i 7 cm vodeći računa da dobijemo:

- suvo zemljište,

- dovoljno rastresitog zemljišta oko zrna da bi se pospješio dodir zemlja-zrno,

- grude na površini na zemljištu sa pokoricom, pošto kukuruz ima dobru sposobnost nicanja na grudvastim i kamenitim zemljištima,

- redovno zagrtanje da bi nicanje bilo što sinhroije. Jednakost dubine je važnija od jednakosti razmaka u redu.

Uticaj brzine sijanja

Sa savremenim hibridima, kvalitet sjemena, što je prvi uslov da bi se obezbijedilo brzo i homogeno nicanje, je zagarantovan. Kvalitet nicanja zavisi dakle najprije od poljoprivrednika.

Mnogi ogledi su dokazali uticaj brzine, kvaliteta sijalice, pripreme zemljišta na jednakost sijanja.

Ovi ogledi su takođe dokazali da kvalitet i redovnost zagrtanja određuju sinhronost nicanja: biljka koja niče sa nekoliko dana zakašnjenja i sa razlikom od dva lista ili više u odnosu na susjednu biljku može imati prinos koji je manji za 30% od prinosa susjednih biljaka pod uticajem konkurentnosti. Uticaj faze biljaka u jednom redu je važniji od razlike između susjednih redova ; iako je u ovom slučaju efekat 'ruba' i dalje primjetan u ogledima.

(izvor: Poljoprivreda.info / prilagodio: Agro-Eko Magazin)


Nasumični sadržaj